Sahte Senet Yüzünden İcralık Oldum Ne Yapmalıyım?-İtiraz Prosedürü

Senet iptal edilebilir mi yazıp öğren:

  Eğer imzanızı taklit ettiler veya sizin başka bir şey için vermiş olduğunu imza ile alonj‘ gibi yöntemlerle sahtecilik yapmak suretiyle çek/senet/poliçe gibi kıymetli evraklar yarattılarsa hukuken değişik itiraz ve hak arama prosedürleri mevcuttur. Uygulamada çoğu zaman açığa imzanın kötüye kullanılması ve okumadan atılan imzanın aslında bir kıymetli evrak olması durumu ortaya çıkmaktadır. “Rent a car” işi yapıyor görünüp esasında tefecilik yapan kişilerin mağdurları da sık karşımıza çıkmaktadır. Her bir somut olay kendisine özgü olduğu için farklı farklı hukuki hamlelerle pratikte hakkınızı aramanız mümkündür.

  Sahte senetler son zamanlarda çok kişinin başını ağrıtmakta. Bu aşağılık suçu işleyenlere karşı eliniz kolunuz bağlı değil.

  İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE İMZAYA İTİRAZ

  İtiraz sebepleri ileri sürülüş bakımından ikiye ayrılır. Bunlar, İmzaya itiraz ve Borca İtirazdır.

  İmzaya İtiraz, alacaklının bir adi senede dayanarak icra takibi yapması halinde, borçlu kişinin bu adi senedin altında bulunan imzanın borçlu olduğu iddia edilen kişiye ait olmadığı gerekçesini öne sürerek yaptığı itiraza imzaya itiraz denir. Buradan anlaşılması gereken ise imzaya itiraz sebebi ancak, yapılan takibin adi senedi dayandırılması durumunda öne sürülebilecek bir itiraz çeşididir. Borçlu kişi, imzaya açıkça itiraz ettiğini yazı ile ‘imzaya itiraz ediyorum’ ‘imza bana ait değil’ gibi ibarelere yer vererek bu sebebi belirtmelidir. Borçlu kişi bunu açıkça itirazında bu ibareleri kullanmadığı takdirde imzayı kabul etmiş sayılır. Sadece borca itiraz etmek, senet altındaki imzayı kabul etmek anlamına gelir.

  Borca itiraz ve imzaya itiraz 2 ayrı husustur.

  Borçlu kişi, imzaya itirazın yanında başka sebepleri de itiraz dilekçesine ekleyebilir. Bu durumda imzayı kabul ettiği anlamı çıkmamaktadır. Borçlu, ‘imza itirazım kabul edilmese bile senetteki borcun vadesi gelmemiş’ ya da ‘borç zamanaşımına uğramıştır’ itirazlarını da dilekçesine ekleyebilir. Bu sonradan eklenen itiraz sebeplerine, senet metninden anlaşılan itiraz sebebi denilmektedir. Bu durumda alacaklı kişi mahkemeden sadece itirazın geçici olarak kaldırılması talebinde bulunabilir.

  Eğer ki noterlik tarafından tasdiklenmiş bir senet ile ilamsız icra takibi yapıldığında imzaya itiraz durumu söz konusu olamaz. Borçlu taraf yine de imzanın kendine ait olmadığını iddia ediyorsa bu durumu sahtelik davası açarak ispat etme hakkı vardır. Tüm bunlar icra takibinin adi bir senede dayanılarak açılmasında söz konusu olabilir..

  İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE BORCA İTİRAZ

  İmzaya itiraz dışında kalan tüm itirazlar borca itirazdır. Örnek olarak; borcun ödenmiş olması, takas, zamanaşımı, alacağın vadesinin gelmediği, icra dairesinin yetkisiz olduğu gibi itirazların tümü bu çeşit altında toplanabilir.

  Bu sebebe dayanan itirazlarda sebep belirtmeye gerek yoktur. Sadece ‘itiraz ediyorum’ cümlesinin yer alması yeterlidir. Fakat uzman avukatlar tarafından hazırlanan itiraz dilekçesinde sebeplerin yer alması borçlu tarafın yararına olur. Bu sebepten itiraz sebebini açıkça bildirilmesi icra itiraz sürecinin ilerleyen aşamalarda borçlunun ispat etmesi gereken durumlarda yararına olacaktır.

  Borçlu itirazında belirttiği sebeplerle direkt olarak bağlıdır. Bunun dışında kalanlar da vardır. Bunlar alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlardır. Borçlunun ilk itiraz dilekçesine yer verdiği itiraz sebeplerini değiştirmesi ve genişletmesi söz konusu olamaz. Değiştirmek yasaktır.

  Borçlu, itirazında sebep bildirmemişse, imzayı kabul etmiş sayılır. Sebep bildirmeyen borçlu, senet metninden anlaşılmayan itiraz sebeplerini icra mahkemesinde ileri süremez.

  Örnek olarak; Borçlu, icra mahkemesinde imzayı inkar edemez. Borcu ödemiş olduğunu, borcu ile alacığını takas ettiğini, yetkisiz icra yapıldığını yani icra dairesinin yetkisiz olduğunu, alacaklı kişinin borçlu tarafa süre verdiğini ileri süremez.

  Borçlu, borcun tamamına değil de bir kısmına itiraz edebilir. Borcun bir kısmına itiraz eden borçlu taraf, itiraz ettiği borç miktarını itiraz dilekçesine ayrıca ve açık, net bir şekilde belirtmek zorundadır. Bu şekilde yapılmayan kısmi itirazın gerçekleşmesi durumunda, ödeme emrine hiç itiraz edilmemiş anlamına gelir. Açıkça belirtmenin önemi büyüktür. Dilekçe de özellikle detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekir. Borcun bir kısmına itiraz edildiğinde, kabul edilen borç için icra takibi devam eder. Sadece itiraz edilen tutar kadarı için icra takibi durur.

  7 GÜNLÜK İTİRAZIN SÜRESİ GEÇTİ NE YAPMALIYIM ?

  Borçlu taraf kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle 7 gün içinde ödeme emrine itiraz edemezse, mazeretin geçerli olması halinde bu itirazı daha sonra icra mahkemesine yapabilme hakkında sahiptir. Buna İcra İflas Kanununda gecikmiş itiraz denir.

  Ödeme emrine itirazın süresi içinde yapılamaması durumunda borçlunun kusurunun asla bulunmaması gerekir. Borçlu kişinin iradesi dışındaki bir sebepten dolayı gecikme olmalıdır. Mazeret sayılabilecek hususlar mevzuatta açıkça belirtilmiştir.

  Borçlunun Ağır Hastalığı nedeniyle 7 gün içinde itiraz edemeyecek ve hatta vekil dahi tayin edemeyecek kadar ağır hasta ise, iyileştikten itibaren 3 gün içinde itirazı gerçekleştirebilir. Borçlu kişinin bu hastalığın varlığı resmi bir doktorun verdiği resmi bir raporla kanıtlanmalıdır.

  Borçlu adresinde bulunmaması sebebiyle tebligatın başkasına yapılması ve tebligatı alan kişinin de asıl borçlu muhataba bu tebligatı ulaştıramaması durumu mazeret olarak kabul edilebilir. Ancak tebligatı aldıktan sonra 3 gün içinde gecikmiş itirazını yapması gerekir. Burada önemli olan husus, borçlunun kusurunun asla bulunmamasıdır. Borçlunun en ufak kusuru bulunması gecikmiş itirazı yapmasına engel olacaktır.

  Yukarıda da bahsettiğimiz gibi gecikmiş itiraz süresi 3 gündür. Gecikmiş itiraz, paraya çevirme işlemi yapılıncaya kadar ileri sürülebilir. İcra mahkemesi kabul ederse icra normal süresi içinde yapılmış gibi durur. Mahkeme tarafından reddedilirse icra takibine devam edilir. İcra dosyası kapatmak ile ilgili şu rehbere de göz atabilirsiniz.

  GECİKMİŞ İTİRAZ NEREYE VE NASIL YAPILIR ?

  Gecikmiş itiraz, icra mahkemesine yapılmaktadır. Borçlu ve normal itiraz süresini kaçırmış kişi, gecikmiş itirazını bir dilekçe yazarak itirazını yapabilir. Ardından bu itirazını da tutanak tutturarak icra dosyasına eklettirmek suretiyle gecikmiş itirazını gerçekleştirir. Genelde sahte senet söz konusu oluğunda bu gecikmiş itirazlara daha çok başvuruluyor. Ancak mesela eğer imzaya itirazda geciktiyseniz halen değişik yollarla bu asılsız icra takibinden kurtulmanız mümkün.

  Borçlu kişi, gecikmiş itirazı yapmasına sebep olan mazeretlerini hakime ve karşı tarafa mahkemede anlatmalıdır. Bu açıklama sebebi ile yapılacak duruşma giderleri, borçlu tarafından ödenmek zorundadır.

  Gecikmiş itiraz dilekçesi başvurusu icar dairesine bildirili ancak mahkeme de gecikmiş itiraz sebepleri ile birlikte yapılır. Bu duruşmada borçlu taraf, yukarıda bahsettiğimiz mazeretleri bildirmek ve ispatlamak zorundadır.

  Daha sonra icra mahkemesi, gecikmiş itirazın yerinde olup olmadığının incelemesini yaparak karar verir.

  Senet iptal edilebilir mi yazıp öğren:

   Yorum Yap